طرح ایران مهارت

طرح ایران مهارت

در طرح ملی ایران مهارت که مدارس متوسطه و آموزشگاه های فنی و حرفه ای مجری آن هستند دانش آموزان بنا بر علاقه و امکامات منطقه خود از بین 500 مهارت کوتاه مدت از 2 ساعت تا 80 ساعت(2 تا 20 جلسه) یک یا چند مهارت را انتخاب کرده تا در یک مهارت و تخصص شغلی آشنایی و زمینه تسلط پیدا کنند.آموزشگاه پیشکسوتان از مجریان طرح ایران مهارت می باشد و مدارس متوسطه مناطق یک،دو و سه با مجتمع آموزشی پیشکسوتان به عنوان اولین آموزشگاه فنی وحرفه ای شمیرانات (از 1371) همکاری می کنند.

با اجرای طرح های مدون در طرح ایران مهارت بیش از یک میلیون از جوانان به یادگیری مهارت می پردازند.ایران مهارت شامل دوره های مهارتی کوتاه مدت می باشد که هدف یادگیری یک تخصص از طرف دانشجو و دانش آموز و منجر شدن به شغل و در نهایت با خوداشتغالی ، هدف کارآفرینی را دنبال می کند.

کارشناسان مهمترین مسئله اقتصاد را اشتغال می دانند و در اشتغال مهم ترین اصل تخصص است بطوریکه عمده بیکاران کشور از تخصص لازم و مهارت های بروز در شغل مورد تقاضای خود برخوردار نیستند.در این حالت تنها را حل عملیاتی برای استغال داشتن مهارت لازم،بروز و کافی می باشد.در این خصوص یکی از هدف گذاری های دولت در برنامه ششم توسعه کشور ارائه آموزش های مهارتی و آماده سازی دانش آموزان از مقاطع ابتدایی برای ورود به بازار کار در آینده شغلی آنان است.

((ایران مهارت)) یک طرح ملی با 2 هدف اصلی می باشد:

1-ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی به عنوان حلقه مفقوده کارآفرینی و اشتغال

2-آموزش حداقل یک مهارت به دانش آموزان بطوریکه در کنار آموزش های نظری حداقل یک شغل را آموزش ببینند

امید اسدی

مدیر آموزش مجتمع آموزشی پیشکسوتان

www.OmidAsadi.Com