گواهینامه رتبه بندی

گواهینامه رتبه بندی

در اجرای بند (ز) ماده 21 قانون  برنامه پنجم توسعه اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی مبنی بر رتبه بندی مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور و به استناد شیوه نامه رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مصوب 92/12/17 هیات نظارت مرکزی،نظر به مصوبه جلسه مورخ 1396/1/28 هیات نظارت استان،آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد پیشکسوتان با کسب 2871 امتیاز (90 درصد) رتبه ممتاز را کسب نموده است.مجتمع آموزشی پیشکسوتان در مصوبه این جلسه در تاریخ 1396/1/28 هیات نظارت استان تهران مربوط به رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای کشور با کسب 2871 امتیاز رتبه ممتاز را کسب نموده است.شایان ذکر است در رتبه بندی نوبت قبلی (سال 1388) نیز آموزشگاه پیشکسوتان همین رتبه را کسب نموده بود.